Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie
Herb Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie

Piątek 22.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Szkoły Podstawowej Nr 9

STATUT SZKOŁY

 

PODSTAWOWEJ NR 9

 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

  

KOSZALIN

 

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 23

 

Statut publicznej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23 ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 96) w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

   

§ 1

 

1.1.          Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23.

1.2.          Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Koszalin.

1.3.          Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

1.4.          Cykl kształcenia trwa 6 lat

§ 2

 

2.1.1. Celami i zadaniami szkoły są:

-         rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,

-         rozwijanie w dziecku szacunku do jego rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju jak i dla innych kultur,

-         rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,

-         przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji równości płci oraz przyjaźni między wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi,

-         rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego,

-         sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

 

2.1.2. Cele powyższe szkoła osiąga poprzez:

-         umożliwienie każdemu dziecku zdobycia wiedzy i umiejętności do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

-         oddziaływanie wychowawcze,

-         prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno – wyrównawczych; zajęcia powyższe mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków,

-         prowadzenie lekcji religii w szkole,

-         pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, współpracę z sądem rodzinnym, Komisariatem Policji i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-         naukę języków obcych,

-         umożliwienie uczniom korzystania z wszystkich pomieszczeń szkoły w tym i biblioteki.

 

2.2.1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem. W tym celu organizuje różne formy szkolenia w zakresie BHP, na posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach pracowniczych zapoznaje na bieżąco z przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem. Zapisy o zapoznaniu z wymogami BHP winny być odnotowane w księdze protokołów rady pedagogicznej, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub poświadczone własnym podpisem na odpowiednich dokumentach.

 

2.2.2. Budynek szkoły oraz przynależne tereny i urządzenia muszą odpowiadać ogólnym warunkom BHP i rozporządzeniom p-poż. uregulowanym w odrębnych przepisach.

 

2.2.3.   Teren szkoły musi być właściwie oświetlony i ogrodzony, dziedziniec powinien posiadać równą nawierzchnię i ściek do odprowadzania wody. Otwory kanalizacyjne i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne odśnieżone w czasie zimy oraz posypane piaskiem. Urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i czyste.

 

2.2.4.   Pomieszczenia szkolne powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi warunkami właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnie użytkową.

2.2.5.   Miejsca, do których uczniom jest wzbroniony wstęp, muszą być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych.

 

2.2.6.   Klatki schodowe powinny posiadać poręcze odpowiednio zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów. Stopnie schodowe winny być równe i szorstkie.

 

2.2.7.   W salach lekcyjnych powinna być zabezpieczona temperatura, co najmniej + 15 ° C. W przypadku niemożliwości zapewnienia takiej temperatury dyrektor zawiesza czasowo zajęcia po zawiadomieniu o tym organu prowadzącego.

Może również za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia szkolne:

-         jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach wynosi – 15 ° C lub jest niższa,

-         w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub epidemii.

 

2.2.8.   Stoliki szkolne, krzesła i inny sprzęt szkolny powinien być dostosowany do wzrostu uczniów i rodzaju pracy. Każdy nauczyciel ma obowiązek zadbania o to, by uczniowie z zaburzeniami wzroku, słuchu oraz ruchu zajmowali miejsca zgodnie z zaleceniem lekarskim.

 

2.2.9. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

2.2.10.Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne w okresie od 16 marca do 1 listopada uczniowie powinni w czasie przerw przebywać na świeżym powietrzu lub w przypadku złej pogody na korytarzach. Natomiast od 2 listopada do 15 marca obowiązuje zakaz wyjścia na boisko. W tym terminie zmienia się w szkole obuwie.

 

2.2.11. W szkole nauczyciele pełnią dyżury, które zaczynają się każdego dnia na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i trwają 10 minut po zakończeniu zajęć. Podzielone są one na dwie zmiany. Na każdym piętrze dyżuruje dwóch nauczycieli. W czasie nieobecności nauczyciela dyżur pełni nauczyciel zastępujący go.

 

2.2.12. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan techniczny znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je i wyprowadzić uczniów niezwłocznie zawiadamiając o tym dyrektora szkoły.

 

2.2.13. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych:

-         nauczyciel nie może zwolnić dziecka z zajęć lekcyjnych bez informacji od rodziców,

-         w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie lekcji, chore dziecko musi być odebrane ze szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) lub odprowadzone do domu przez wyznaczonego pracownika szkoły.

 

2.2.14. Pracownie szkolne (fizyczna, komputerowa, biologiczna, sala gimnastyczna) muszą mieć wywieszony i łatwo dostępny regulamin określający zasady BHP.

 

2.2.15. Środki chemiczne muszą być umieszczone w odpowiednich naczyniach z napisem informującym o ich treści i stwierdzającym niebezpieczeństwo lub szkodliwość dla zdrowia. Środki żrące i trujące muszą być zabezpieczone w odpowiednim pomieszczeniu i szafach.

 

2.2.16. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia mogą się odbywać wyłącznie w obecności nauczyciela. Stanowiska pracy powinny być dostosowane do psychofizycznych i antropometrycznych warunków ucznia.

 

2.2.17. Wszystkie maszyny i inne urządzenia techniczne muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia i pełną sprawność działania i bezpieczeństwa pracy, instrukcję obsługi, uczniowie muszą być zapoznani z bezpiecznymi zasadami ich użytkowania, a odpowiedni zapis o przeszkoleniu odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Urządzenia niesprawne muszą być oznakowane.

 

2.2.18. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru nauczyciela.

          Przy wejściu lub wyjeździe poza teren szkoły (w obrębie miejscowości lub poza nią) również na inne zajęcia niż wyżej określone, np. imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub turystyczno – krajobrazowe, biwaki, musi być zapewniona odpowiednia liczba opiekunów zgodna z obowiązującymi przepisami BHP.

 

2.2.19. W czasie przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności ucznia, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.

          Uczniowie chorzy lub uskarżający się na złe samopoczucie powinni być z zajęć zwolnieni i ewentualnie skierowani do pielęgniarki. Ćwiczenia powinny być przeprowadzone na przyrządach odpowiadających przepisom BHP. Stan techniczny i przydatność urządzeń muszą być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

 

2.2.20. Nauka pływania odbywa się na basenie miejskim pod nadzorem odpowiednio przygotowanych nauczycieli.

 

2.2.21. W przypadku korzystania z rzek i akwenów wodnych przed wejściem uczniów do wody powinna być sprawdzona jej głębokość na całej przestrzeni przeznaczonej do użytku i wyznaczone miejsca do kąpieli.

 

2.2.22. Na 15 uczniów kąpiących się przypada 1 opiekun. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać udziału uczniowie z przeciwwskazaniem lekarskim. Opiekun sprawdza stan liczby uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 

2.2.23. Wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia jest zabronione, jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniom odpowiedniego nadzoru osób dorosłych.

 

2.2.24. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnienie właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 

2.2.25. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie sporządzić protokół powypadkowy, który po zatwierdzeniu winien być wysłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

          Sprawę dokumentacji powypadkowej regulują odrębne przepisy.

2.2.26. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych nauczyciele muszą zapoznać uczniów z przepisami ruchu drogowego przy współudziale instytucji i organizacji zajmujących się tymi zagadnieniami. Organizowane powinny być różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego. Szczególnie wychowawcy klas pierwszych muszą zapoznać dzieci ze szkołą, jej otoczeniem i droga do i ze szkoły.

          Również uczniów klas pierwszych należy zapoznać z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcą świetlicy, bibliotekarzem, pielęgniarką i innymi pracownikami.

 

2.3.1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

          Są to:

-         blok kształcenia zintegrowanego – tworzą nauczyciele klas I – III i nauczyciele świetlicy,

-         blok matematyczno – przyrodniczy tworzą nauczyciele matematyki, informatyki i przyrody,

-         blok humanistyczny tworzą nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, sztuki, biblioteki i pedagog, religii,

-         zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego.

 

2.3.2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

 

2.3.4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

-         ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

-         zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści, nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

-         wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

-         organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

-         współdziałania w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

-         wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

2.4.1. W szkole istnieje wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, na podstawie, którego funkcjonują przedmiotowe systemy oceniania.

 

2.5.1. W szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne opiniowane przez zespoły przedmiotowe i zatwierdzane przez radę pedagogiczną.

 

2.6.1. Szkoła w miarę posiadanych środków udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie:

-         specjalistycznych zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, dydaktyczno – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, klas wyrównawczych,

-         pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana uczniowi na wniosek wychowawczy klasy, pedagoga szkolnego lub opiekunów, a także ucznia.

 

2.6.2. Organizacja zajęć dodatkowych:

-         zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym,

-         zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,

-         liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

 

2.6.3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i zajęcia z socjoterapią mogę prowadzić nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie.

 

2.6.4. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w tym:

-         kół zainteresowań,

-         kół przedmiotowych,

-         dodatkowej nauki języków obcych,

-         zespołów wokalnych,

-         zajęć rekreacyjno – sportowych oraz gier i zabaw ogólnorozwojowych. Zajęcia powyższe mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków.

 

2.6.5. Zainteresowania uczniów rozwija się poprzez:

-         przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz olimpiadach przedmiotowych,

-         wycieczki tematyczne, udział w spektaklach teatralnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

-         wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań w placówkach pozaszkolnych,

-         wskazanie uczniowi odpowiedniej lektury.

2.6.6. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie może być udzielone po upływie jednego roku (w uzasadnionych przypadkach po upływie jednego okresu nauki) i ma na celu ukończenie szkoły w skróconym terminie.

 

2.6.7. Indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo – lekcyjny oraz odmiennego od powszechni obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia z zakresu jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania.

          Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas. Klasyfikowanie i promowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.6.8. Indywidualny tok nauki może opierać się na powszechnie obowiązującym programie nauczania lub na programie indywidualnym z zakresu jednego lub kilku przedmiotów objętych programem nauczania danej klasy na podstawie programu będącego modyfikacją programu dopuszczanego do użytku szkolnego. Indywidualny program nie może obniżyć wymagań powszechnie obowiązujących podstaw programowych przedmiotu przewidzianego w danej klasie.

 

2.6.9. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny tok lub program nauczania występują:

a)     rodzice (opiekunowie prawni),

b)    wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący ucznia za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

W przypadku osób wskazanych w punkcie a wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy (lub innego nauczyciela uczącego ucznia), który dołącza swoją opinię o predyspozycjach i możliwościach oraz osiągnięcia ucznia.

 

2.6.10. Dyrektor otrzymuje taki wniosek, zasięga opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku negatywnej opinii jednej z dwu wymienionych jednostek lub, gdy projekt programu nie spełnia wymogów określanych, w pkt. 2.6.8., odmawia udzielenia zezwolenia w formie decyzji.

 

2.6.11. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki udziela się na okres nie krótszy niż jeden rok.

          Zezwolenie to wygasa w przypadku:

-         uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego,

-         złożenia przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

 

2.6.12. Indywidualny program zatwierdza dyrektor. Program opracowany poza szkołą musi być zaakceptowany przez nauczyciela przedmiotu.

 

2.6.13. Indywidualny tok nauki powodujący szybsze tempo promowania, wymaga akceptacji Kuratora Oświaty.

 

2.6.14. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może:

-         być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu do właściwej klasy,

-         uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej, tej samej lub innej szkoły,

-         uczęszczać do szkoły wyższego stopnia (za jego zgodą),

-         samodzielnie realizować program.

 

2.6.15. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, wyznacza opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. Liczba godzin konsultacji nie może być niższa niż 1 godzina tygodniowo i nie przekraczająca 5 miesięcznie.

 

2.6.16. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia wraz z wynikami klasyfikacyjnymi. Na świadectwie promocyjnym zaznacza się w odpowiedniej rubryce „indywidualny program lub tok nauki” wraz z odpowiednimi przedmiotami i ocenami. Informacje o powyższym odnotowuje się również w rubryce „szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

2.6.17. W przypadku zmiany szkoły, w tym przyjęcia do szkoły wyższego stopnia, uczeń kontynuuje indywidualny program lub tok nauki za zgodą dyrektora szkoły, do której został przyjęty. Odmowa następuje w formie decyzji.

 

2.7.1. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc materialna stała i doraźna (losowa) w formie pieniężnej lub rzeczowej w ramach posiadanych środków.

 

2.7.2. Pomoc materialną przyznaje komisja na wniosek ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), wychowawcy klasy lub rady rodziców. Decyzje komisji zatwierdza dyrektor szkoły.

 

2.7.3. Dyrektor powołuje komisję złożoną z przedstawicieli rady pedagogicznej, której obowiązkowym członkiem jest pedagog szkolny.

 

2.7.4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 

2.7.5. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej stałej lub doraźnej powinien zawierać potwierdzone dochody rodziny, wyliczony dochód na jednego członka rodziny oraz formę pomocy.

          W terminie jednego tygodnia uczeń może składać odwołanie do komisji, podając dodatkowe dane. W terminie 10 dni od pierwszego posiedzenia jej decyzję zatwierdza dyrektor.

 

2.8.1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Koszalinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Rejonową Policji, kuratorami sądowymi.

 

2.9.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia dzieci i profilaktyki oraz wykonywania obowiązku szkolnego.

 

2.9.2. Rodzice w szczególności mają prawo do:

-         znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i danej klasie,

-         znajomości programów nauczania oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,

-         uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

-         uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-         wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogicznej opinii na temat pracy szkoły. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor szkoły.

 

2.9.3. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

-         znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,

-         znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

-         uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

-         uzyskiwaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

-         wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

2.9.4. Rodzice ucznia powinni informować szkołę o zainteresowaniach ucznia, zamiłowaniach i trudnościach wychowawczych.

 

2.9.5. Współdziałanie odbywa się poprzez:

-         zebranie ogólne dyrektora z rodzicami klas I, na którym przedstawione są zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze szkoły,

-         comiesięczne spotkania wychowawcy klasy z rodzicami w celu spełnienia obowiązku określonego wyżej oraz wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze. Zebrania odbywają się na poziomie klas I – III w każdy pierwszy wtorek miesiąca, a klas IV – VI w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W tym czasie dyrektor szkoły i nauczyciele uczący na danych poziomach są obecni w szkole i rodzice mogą odbywać indywidualne rozmowy (również z pedagogiem szkolnym) na każdy interesujący temat,

-         indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami,

-         wezwania rodziców do szkoły,

-         w szczególnych przypadkach organizowanie tzw. zespołu wychowawczego w razie trudności z uczniem. Zwołanie zespołu odbywa się na wniosek wychowawcy lub uczącego w danej klasie nauczyciela. W rozmowach uczestniczą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor, pedagog, wychowawca (zainteresowany nauczyciel), rodzice i uczeń,

-         informacje w dzienniczkach uczniowskich,

-         wywiady środowiskowe z pedagogiem szkolnym w domu rodzinnym.

 

   

§ 3

 

3.1.1. Organami szkoły są:

-         dyrektor szkoły,

-         rada pedagogiczna,

-         rada rodziców,

-         rada uczniowska.

 

3.1.2. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Stanowisko powierza oraz odwołuje ze stanowiska kierowniczego organ prowadzący szkołę.

 

3.1.3. Dyrektor szkoły:

-         kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

-         sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

-         sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

-         realizuje uchwały rady pedagogicznej,

-         kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

-         udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowuje ich wysiłek na systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,

-         zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należyte warunki higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę,

-         opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do 30 kwietnia każdego roku.

 

 

3.1.4. Dyrektor decyduje w sprawach:

-         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

-         przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych,

-         występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

-         pracowniczych zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy i innymi przepisami dotyczącymi stosunku pracy.

 

3.1.5. Na pierwszym, w danym roku szkolnym, posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor szkoły przydziela wychowawstwo jednemu z nauczycieli uczącemu w nowym roku szkolnym. Wychowawca w miarę możliwości prowadzi swój oddział przez cały tok nauki na poziomie klas I – III i IV – VI.

 

3.1.6. Rodzice i dzieci poprzez swoje organy, tj. radę rodziców i samorząd uczniowski, mogą wnosić pisemne lub ustnie do dyrektora szkoły, wnioski o zmianę wychowawcy. Dyrektor bada ich zasadność. W uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dokonuje zmiany wychowawcy. Zainteresowanych zawiadamia o podjętej decyzji w ciągu 14 dni.

 

3.1.7. W przypadku długotrwałej choroby wychowawcy, urlopu lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku szkolnego, dyrektor na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej, przedkłada swoje propozycje odnośnie zmian wychowawcy i nowego podziału godzin.

 

3.1.8. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą uczniowską i związkami zawodowymi.

 

3.1.9. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele.

 

3.1.10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

-         przygotowanie projektu statutu szkoły bądź jej nowelizacji oraz jego zatwierdzenie,

-         zatwierdzenie planów pracy szkoły,

-         zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

-         ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów,

-         wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

-         uchwalanie warunkowej promocji ucznia,

-         ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I – III oraz IV – VI,

-         zatwierdzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

-         współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

3.1.11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-         organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

-         plan finansowy szkoły,

-         przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczyciela,

-         propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

-         wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-         wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

-         wnioski nauczycieli o przyznanie nagród Prezydenta Miasta dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze.

 

3.1.12. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły, do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.

 

3.1.13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

3.1.14. Z uwagi na to, że w szkole nie działa rada szkoły, rada pedagogiczna przejmuje jej funkcje odnośnie:

-         przedstawiania wniosków dotyczących rocznego planu finansowego środków specjalnych,

-         występowania do gminy Koszalin i dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

-         oceniania sytuacji oraz stanu szkoły,

-         występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela, zatrudnionego w szkole.

 

3.1.15. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

           Władzami samorządu są:

-         na szczeblu klas: samorządy klasowe,

-         na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

 

 

3.1.16. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:

-         przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,

-         występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

-         gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

-         wykonanie zadań zlecanych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

-         proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

 

3.1.17. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły swoje wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, a głównie dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

-         prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

-         prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-         prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

-         prawo redagowania gazetki ściennej,

-         prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem.

 

3.1.18. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

 

3.1.19. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

3.1.20. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

-         pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

-         współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

-         gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użyłkowania tych funduszy,

-         zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:

a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

b)    uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

c)    znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)    uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

3.1.21. Organy współdziałają wzajemnie w żywotnych interesach szkoły i ucznia. Dyrektor szkoły zapoznaje organy z zarządzeniami władz oświatowych o charakterze normatywnym i zamierzeniami szkoły.

 

3.1.22. Odbywa się to na:

-         posiedzeniach rad pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych,

-         spotkaniach z radą rodziców lub z komisjami rady,

-         spotkaniach z samorządem szkolnym,

-         na wspólnych spotkaniach przedstawicieli organów z dyrektorem szkoły. Przepływ informacji jest dwustronny. Podejmowane są również wspólne działania.

 

3.1.23. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów.

 

3.1.24. Zbiory aktów normatywnych do ogólnego wglądu znajdują się w sekretariacie szkoły.

 

3.1.25. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

3.1.26. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły.

 

3.2.1. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.

 

3.2.2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do pomocy innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, dyrektora, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego).

3.2.3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane osoby mogą odwołać się do Kuratorium.

 

3.2.4. W wyżej wymieniony sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

 

   § 4

 

4.1.1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

4.1.2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca.

 

4.1.3. Przerwy świąteczne trwają:

-         zimowa od 23 do 31 grudnia (lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek),

-         wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach.

 

4.1.4. Ferie zimowe trwają 2 tygodnie. O ich terminie decyduje kurator Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

4.1.5. Ustala się dwa semestry nauczania. Pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wrześniu do soboty poprzedzającej ferie zimowe. Drugi trwa od poniedziałku po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

4.1.6. Rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia.

 

4.1.7. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie złożone pisemnie. Oświadczenie to nie musi być ponawiane w każdym roku szkolnym, może natomiast być zmienione.

 

4.1.8. Uczestnictwo lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

4.1.9. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkanocnych. Piecze nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci. O terminie rekolekcji dyrektor powinien być powiadomiony, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

4.1.10. W szkole może być prowadzona nauka religii dla grupy uczniów nie mniejszej niż 7 w danej klasie. Dla grupy mniejszej lekcje etyki mogą być organizowane w grupie między klasowej lub między oddziałowej.

 

4.1.11. Tygodniowy wymiar etyki ustala dyrektor szkoły.

 

4.1.12. Zasady oceniania z etyki, umieszczania stopnia i promowania ucznia do następnej klasy są takie same jak przy nauce religii.

 

4.1.13. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

-         pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

-         bibliotekę,

-         świetlicę,

-         gabinet lekarski,

-         gabinet stomatologiczny,

-         gabinet pedagoga szkolnego,

-         zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

-         pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i ogólnego użytku.

 

4.1.14. Dla wykonywania prac administracyjno – gospodarczych i finansowych w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych. Główny księgowy odpowiada za prawidłową, zgodną z przepisami gospodarkę finansową szkoły. Kierownik administracyjno – gospodarczy zabezpiecza prawidłowe, zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonowanie szkoły.

 

4.1.15. W celu utrzymania ładu, porządku i higieny pracy w szkole zatrudnia się pracowników obsługi.

 

4.1.16. Dyrektor szkoły dokonuje szczegółowego przydziału czynności i odpowiedzialności materialnej za powierzone pracownikom składki majątkowe.

 

4.1.17. Stosunki pracy pracowników wymienionych w pkt. 4.1.14. i 4.1.15. regulują odrębne przepisy.

 

4.1.18. Strukturę zatrudnienia limitują plany pracy i przydzielony przez organ prowadzący szkołę fundusz płac.

 

4.1.19. Zatrudniona w szkole pielęgniarka i stomatolog dba o zdrowie i stan fizyczny uczniów.

 

4.1.20. Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§ 5

 

5.1.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

 

5.1.2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

5.1.3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

5.1.4. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 

5.1.5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą oddziału prowadzącego szkołę.

 

5.1.6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

  

§ 6

 

6.1.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

6.1.2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut. Między czwartą a piątą i piątą a szóstą godziną lekcyjną przerwy trwają 15 minut.

    

§ 7

 

7.1.1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r.

 

7.1.2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I – III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i z klas IV – VI w razie nagłej nieobecności nauczyciela.

 

7.1.3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

 

7.1.4. Czas pracy świetlicy trwa od 7:30 do 15:30.

 

7.1.5. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora.

 

7.1.6. Zajęcia świetlicowe organizowane są także podczas rekolekcji wielkopostnych.

 

7.1.7. Pracownicy świetlicy odpowiadają za całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w świetlicy i wyposażenie świetlicy.

 

 

§ 8

 

8.1.1. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:

a)     kształcąco – wychowawczą poprzez:

-         rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

-         przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

-         kształcenie kultury czytelniczej,

-         wdrażanie do poszanowania książki,

-         udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

b)    opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

-         współdziałanie z nauczycielami,

-         wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)     kulturalno – rekreacyjną poprzez:

-         uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 

8.1.2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

 

8.1.3. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

a)     koordynowanie pracy w bibliotece:

-         opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

-         uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością,

-         projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

-         sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

-         odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;

b)    praca pedagogiczna:

-         gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

-         udostępnianie zbiorów,

-         udzielanie informacji bibliotecznych,

-         rozmowa z czytelnikami o książkach,

-         poradnictwo w wyborach czytelniczych,

-         udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

-         informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

-         prowadzenie różnych form inspiracji,

-         dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,;

c)     praca organizacyjna:

-         gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-         opracowanie biblioteczne zbiorów,

-         selekcja zbiorów i ich konserwacja,

-         organizowanie warsztatu informacyjnego,

-         wydzielanie księgozbioru podręcznego,

-         prowadzenie katalogów,

-         udostępnianie zbiorów;

d)    współpraca z rodzicami i instytucjami:

-         w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

 

8.1.4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne).

 

 

8.1.5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

-         zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie,

-         zapewnia środki finansowe,

-         zarządza skontrum zbiorów,

-         zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,

-         zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

-         hospituje i ocenia pracę bibliotekarza. 

 

§ 9

 

9.1.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.

 

9.1.2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

9.1.3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 10

 

10.1.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

 

10.1.2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

-         prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

-         odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

-         dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

-         wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

-         bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,

-         udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

-         doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

-         prowadzenia dokumentacji szkolnej,

-         przygotowywania konspektu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pierwszych trzech latach pracy,

-         sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej,

-         kończenia przeszkoleń bhp,

-         współdziałania z rodzicami,

-         uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał,

-         poddawania się ocenie pracy według odrębnych przepisów.

 

 

 

10.1.3. W szkole funkcjonuje stanowisko pedagoga szkolnego.

 

10.1.4. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

-         rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi i ścisłej współpracy z wychowawcami klas,

-         dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

-         systematyczne prowadzenie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej,

-         organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,

-         wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,

-         kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego,

-          w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tymi sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym,

-         udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,

-         współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,

-         kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy.

 

10.1.5. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

a)     życzenie wyrażane jest w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

b)    uczniowie niekorzystający z lekcji religii przebywają w świetlicy, jeżeli religia nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją danej klasy,

c)    nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,

d)    nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchnika kościoła w przypadku innych wyznań,

e)     nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej nie przyjmuje jednak obowiązku wychowawcy klasy,

f)      nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

g)    nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

h)    nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

i)       stopień z religii umieszczony jest na świadectwie szkolnym,

j)       stopień z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

k)    stopień z religii jest wystawiany według regulamin oceniania przyjętego przez szkołę,

l)       uczniowie uczęszczający na lekcje religii otrzymują trzy kolejne dni zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycie rekolekcji wielkopostnych,

m)  nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownik nadzoru pedagogicznego.

10.1.6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

10.1.7. Zasady wynagradzanie regulują odrębne przepisy.

    

  

§ 11

 

11.1.1 Zgodnie z normami ustalonymi w ramowym statucie szkoły publicznej, w szkole funkcjonują dwa stanowiska wicedyrektora, którym funkcje powierzył dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

11.1.2. Wicedyrektor odpowiedzialny jest za sprawy dydaktyczno – wychowawcze, a w szczególności:

-         sporządzenie tygodniowego rozkładu zajęć,

-         organizację zastępstw,

-         sporządzanie planu dyżurów i ich kontrola,

-          prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej,

-         sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących spraw dydaktyczno – wychowawczych oraz inne sprawy szczegółowo określone w przydziale czynności.

 

11.1.3. Do zadań wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy dydaktyczno – wychowawcze w klasach I – III należy:

a)     przygotowanie projektów następujących dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:

-         rocznego planu pracy szkoły dotyczącej działalności dydaktycznej,

-         tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

-         informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

b)    wspólnie z dyrektorem szkoły wykonuje projekty organizacyjne szkoły i przydziały czynności nauczycielom,

c)     prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym; hospitacje lekcji w klasach I III; kontroluje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły; kontroluje dokumentację wychowawcy,

d)    na równi z dyrektorem szkoły kieruje pracą rady pedagogicznej w realizacji programu nauczania i wychowania, w doskonaleniu metod pracy szkoły, w podnoszeniu wiedzy fachowej grona nauczycielskiego, w wykonywaniu formalnych obowiązków związanych z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,

e)     pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

f)      utrzymuje kontakty z ramienia dyrektora z rodzicami uczniów, przyjmuje rodziców, odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,

g)     instruuje nauczycieli i udziela im pomocy w organizacji i doskonaleniu ich warsztatu dydaktycznego oraz realizacji zadań wychowawczych szkoły,

h)     kontroluje dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

i)       prowadzi badania wyników nauczania w klasach ze swoich przedmiotów hospitowanych,

j)       załatwia na bieżąco doraźne sprawy uczniów (zwolnienia, usprawiedliwienia),

k)     rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz sporządza zestawienia miesięczne,

l)       wnioskuje w sprawie wymierzania kar porządkowych i dyscyplinarnych nauczycielom i pracownikom szkoły,

m)  przygotowuje opinie o pracy podległych sobie nauczycieli do ustalenia oceny pracy nauczyciela,

n)     bierze czynny udział w posiedzeniach zespołu kierowniczego,

o)    wykonuje inne polecenia dyrektora szkoły.

 

 

 

11.1.4. Do zadań wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy dydaktyczno – wychowawcze w klasach IV – VI należy:

a)     przygotowanie projektów następujących dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:

-         rocznego planu pracy szkoły dotyczącej działalności dydaktycznej,

-         tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

-         informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym;

b)    wspólnie z dyrektorem szkoły wykonuje projekty organizacyjne szkoły i przydziały czynności nauczycielom,

c)     prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, hospitacje lekcji w klasach IV –VI, kontroluje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły, kontroluje dokumentację wychowawcy,

d)    na równi z dyrektorem szkoły kieruje pracą rady pedagogicznej w realizacji programu nauczania i wychowania, w doskonaleniu metod pracy szkoły, w podnoszeniu wiedzy fachowej grona nauczycielskiego, w wykonywaniu formalnych obowiązków związanych z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,

e)     pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

f)      utrzymuje kontakty z ramienia dyrektora z rodzicami uczniów, przyjmuje rodziców, odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,

g)     instruuje nauczycieli i udziela im pomocy w organizacji i doskonaleniu ich warsztatu dydaktycznego oraz realizacji zadań wychowawczych szkoły,

h)     kontroluje dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

i)       prowadzi badania wyników nauczania w klasach ze swoich przedmiotów hospitowanych,

j)       załatwia na bieżąco doraźne sprawy młodzieży (zwolnienia, usprawiedliwienia),

k)     rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz sporządza zestawienia miesięczne,

l)       wnioskuje w sprawie wymierzania kar porządkowych i dyscyplinarnych nauczycielom i pracownikom szkoły,

m)  przygotowuje opinie o pracy podległych sobie nauczycieli do ustalenia oceny pracy nauczyciela,

n)     bierze czynny udział w posiedzeniach zespołu kierowniczego,

o)    wykonuje inne polecenia dyrektora szkoły.

 

11.1.5. W czasie nieobecności dyrektora wicedyrektor zastępuje dyrektora i podejmuje czynności leżące w jego kompetencji.

 

11.1.6. W przypadku zwiększenia liczby uczniów i posiadania odpowiednich środków można występować do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie innych stanowisk kierowniczych.

 

 

§ 12

 

12.1.1. Nauczyciele tworzący zespoły przedmiotowe ustalają zestawy programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikują je w miarę potrzeb.

 

12.2.1. W szkole w szczególnych przypadkach organizowane są tzw. zespoły wychowawcze. Zwołanie zespołu odbywa się na wniosek wychowawcy lub uczącego w danej klasie nauczyciela. W rozmowach uczestniczą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog, wychowawca (zainteresowany nauczyciel), rodzice i uczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

13.1.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

13.1.2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

13.1.3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowej szkoły.

 

13.1.4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)    inspirowanie zadań zespołowych uczniów,

c)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

13.1.5. Wychowawca w celu realizacji tych zadań:

a)     otacza indywidualną opieką wychowawczą każde ze swych wychowanków.

b)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

-         różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

-         ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

c)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

d)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-         poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

-         współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

-         włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,

e)     współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizuje odpowiedni formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

f)      organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,

g)     na miesiąc przed końcem roku szkolnego (semestru) wychowawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub o obniżeniu oceny z zachowania.

 

13.1.6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

 

13.1.7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

13.1.8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadanie wychowawcy.

 

13.1.9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

-         wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

-         zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większości ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).

 

13.1.10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

13.1.11. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej po spełnieniu wymogu pkt. 13.1.9. jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

14.1.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 17 lat.

 

14.1.2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

 

14.1.3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej.

 

14.1.4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

14.1.5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

-         dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły z rocznym wyprzedzeniem,

-         zapewnienia regularnego uczestnictwa dziecka na zajęciach szkolnych,

-         zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

14.1.6. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

 

14.1.7. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

14.1.8. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 

14.1.9. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

-         z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

-         na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w którym obwodzie dziecko mieszka.

 

14.1.10. O przyjęciu dziecka do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje dyrektor szkoły.

 

14.1.11. Przyjęcie ucznia spoza jej obwodu wymaga zawiadomienia szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

 

14.1.12. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

-         świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

-         pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:

a)     w przypadku przyjmowania ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

b)    w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia,

-         świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

14.1.13. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem sztuki i w – f.

 

14.1.14. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

 

14.1.15. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole uczeń może:

-         uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

-         albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

-         albo uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

 

14.1.16. Ucznia, który we własnym zakresie kontynuuje naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora a w przypadku, gdy dyrektor nie może zapewnić specjalnej listy danego przedmiotu, przez organ prowadzący szkołę.

 

14.1.17. Uczeń ma prawo do:

-         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

-         opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

-         poszanowania swojej godności, przekonań i wolności,

-         swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

-         rozwijania zdolności, talentów i zainteresowań,

-         obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

-         korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

-         wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

-         nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów,

-         pomocy w przypadku trudności w nauce,

-         korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

 

 

14.1.18. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno – pedagogiczną ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu.

 

14.1.19. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym statucie i odrębnych przepisach.

 

14.1.20. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza:

-         przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-         szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

-         przeciwstawiać się przejawom brutalności,

-         dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,

-         dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

-         brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

-         przestrzegać regulaminów, pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w – f),

-         zostawić okrycia wierzchnie w szatni.

 

14.1.21. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 

14.1.22. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.

 

14.1.23. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie klasy do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 

14.1.24. W okresie od 2 listopada do 14 marca każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia.

 

14.1.25. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

 

14.1.26. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców.

 

14.1.27. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w dzienniczku.

 

14.1.28. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są za nieusprawiedliwione.

 

14.1.29. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o przeciwwskazaniach lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć.

 

14.1.30. Uczeń ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego lub klasowego.

 

14.1.31. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:

-         schludny, czysty, niewyzywający,

-         włosy w kolorze naturalnym,

-         paznokcie krótkie, zadbane, ale nie pomalowane,

-         twarz bez makijażu,

-         umiarkowana, delikatna biżuteria u dziewcząt,

-         brak biżuterii u chłopców.

 

14.1.32. Zakazuje się noszenia czapek na głowie w szkole oraz barw klubowych np. szalików.

 

14.1.33. Każdy uczeń powinien posiadać strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

-         uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkoły,

-         grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

-         imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

 

14.1.34. Przez strój galowy należy rozumieć:

-         dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie oraz biała bluzka,

-         dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

 

 

14.1.35. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.

 

14.1.36. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

 

14.1.37. Ucznia nagradza się za:

-         bardzo dobre wyniki w nauce,

-         wzorowe sprawowanie,

-         wybitne osiągnięcia i pracę społeczną,

-         dzielność i odwagę.

 

14.1.38. Nagrodami są:

-         pochwała wychowawcy wobec klasy,

-         pochwała wychowawcy wobec rodziców,

-         pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,

-         pochwała dyrektora wobec rodziców,

-         nagroda rzeczowa,

-         dyplom,

-         list pochwalny do rodziców,

-         wpis do kroniki szkolnej.

 

14.1.39. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

14.1.40. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

 

14.1.41. Wobec ucznia można zastosować kary:

-         upomnienie wychowawcy klasy,

-         upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

-         zawieszenie prawa do udziałów w zajęciach pozalekcyjnych,

-         zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

-         przeniesienie do innej klasy w swojej szkole,

-         skreślenie z listy uczniów z przeniesieniem ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 

14.1.42. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

-         notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

-         zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

-         dopuszcza się czynów łamiących prawo np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.

 

14.1.43. Wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny nie dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego.

 

14.1.44. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Dokonuje się to poprzez wpisy do dzienniczka ucznia, udzielania odpowiedniej informacji na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami, a w przypadku kar równie poprzez wezwanie rodziców do szkoły.

 

14.1.45. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

14.1.46. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

 

14.1.47. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

14.2.1 Tryb odwoławczy od kar nałożonych na uczniów jest następujący:

-         pisemne odwołanie rodziców (prawnych opiekunów) do wychowawcy klasy,

-         pisemne odwołanie rodziców (prawnych opiekunów) do dyrekcji szkoły.

 

14.2.2. Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołania.

 

14.2.3. W sprawach łamania przez nauczycieli praw dziecka rodzicom w imieniu ucznia przysługuje prawo napisania skargi i przedłożenia jej dyrekcji szkoły.

 

14.2.4. Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od nie prawo odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

 

15.1.1. Szkoła posługuje się pieczęcią metalową okrągłą – dużą i małą z godłem i napisem w otoku – „Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” oraz stemplami:

-         kauczukowym podłużnym o treści:

„Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika

ul. Powstańców Wielkopolskich 23

75 – 100 Koszalin

tel. 342 – 67 – 86

-         stemplem Regon.

 

15.1.2. Szkoła używa pieczęci określonej w pkt. 15.1.1. do dokumentów specjalnej rangi:

-         świadectw szkolnych,

-         legitymacji służbowych i uczniowskich,

-         aktów nominacji i umów o pracę,

-         dokumentów finansowo – rachunkowych i bankowych,

-         protokołów zdawczo – odbiorczych.

 

15.1.3. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się w miejscu dostępnym dla pracownika odpowiedzialnego za nie.

 

15.1.4. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.

 

15.1.5. Stempel używany jest do bieżącej dokumentacji sporządzonej przez szkołę.

§ 16

 

16.1.1. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

17.1.1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

17.1.2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami archiwalnymi.

 

17.1.3. Zasady prowadzenia przez szkołę dokumentacji nauczania, gospodarki finansowej i materialnej regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część statutu szkoły stanowią następujące dokumenty:

-         Wewnątrzszkolny System Oceniania,

-         Program Wychowawczy Szkoły,

-         Program Profilaktyczny.

 

 

  Tekst jednolity Statutu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30. 09. 2003r.


 
 
ilość odwiedzin: 432158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X